Logoreci > Mati Logoreci > Burimet kryesore të shfrytëzuara

 

MATI LOGORECI
 

 

MENU:
» Hyrje
» "Koha e mësuesve" në plan të parë
» Pak fjalë për jetën
» Lufta për shkollën shqipe në Prizren
» Veprimtaria arsimore në Shkodër
» "Ndollina historijet t’motshme"
» Logoreci për Shkodrën
» Veprimtar i shquar për çështjen kombëtare
» Për pasurimin, pastrimin dhe njësimin e gjuhës shqipe
» Mati Logoreci në kongreset arsimore
» Drejtues i arsimit, didakt i shquar
» Mati Logoreci si autor i teksteve shkollore
» Mati Logoreci, Ndre Mjeda, Gjergj Fishta dhe Luigj Gurakuqi
» Publicisti
» Shqetësimi për problemet shoqërore
» Pas viteve tridhjetë
» Vazhdimësi
» Burimet kryesore të shfrytëzuara
 

 

Burimet kryesore të shfrytëzuara arkivore

 

Arkvi Qendror Shtetëror (AQSH)
Fondi nr. 44, dosja 21/2
Fondi nr. 19, dosja 31
Fondi nr. 65, dosja 48 "Letra të Mati Logorecit drejtuar personave të ndryshëm"
Fondi nr. 65, dosja 28
Fondi nr. 65, dosja 21
Fondi nr. 8, korrespondenca 912,1908
Fondi nr, 44, dosje nr. 5
Fondi Klubi" "Gjuha Shqype"
Fondi "Mati Logoreci", dok, 49, 25 qershor, 1899
Fondi "N.Ivanaj", dosja 4, dok. 64
Fondi nr. 132, dosja 32, mbi korrespondecat… për përdorimin e murgeshave si mësuese në shkollën femërore
Muzeu Shkodër. Dosje nr. 2, Arsimi 282/III; 481/VI; Shkresë 1535/III, 23.VII.1938.
Muzeu Historik Kombëtar.
Muzeu Kombëtar i Arsimit - Korçë.
Arkivi familjar.
Literatura kryesore
- "Albania", Bruksel 1900, nr. 5, 1901, nr. 2.
- "Arsimi Popullor", tetor, 1965; mars-prill, 1964.
- Alpan,Nexhip; "Si lindi alfabeti shqip? (Arnaut alfabesi naisil dogudu?), Ankara, 1978.
- "Arbënia", Tiranë. 23 shtator,1929.
- "Agimi"; gusht,1919, faqe 40; shkurt 1920, faqe 161; mars 1920; tetor, 1920.
- Bala, Vehbi; Lidhjet kulturore Shqiptaro-Rumune", Buletin Shkencor Shkodër
- Bashkimi, nr.2, Trieste, 1908
- "Cirka"; Shkodër, 28 Nëntor, 1938.
- C, S. Costante-i Spre Albania (Drejt Shqipërisë), Bukuresti, 1905
- Çabej, Eqerem: "Studime gjuhësore", Prishtinë, 1976
- Çefa, Anton: Anton Logoreci (1910-1990) Përfaqësuesi i denjë i kulturës së Diasporës shqiptare. "Rrezja jonë", organ i veprimit katolik të rinisë… 2/1992
- "Dashamir"; nr.4, 30.12.1907,
- "Dashamiri"; Trieste, nr. I, 14 nëntor, 1907.
- "Demokracia"; 1929, nr. 205,4 maj.
- Dilo, Lefter: Dy fjalë për Mati Logorecin, "Shkolla Shqiptare", 1941, nr.48
- "Drita"; 13 dhjetor, 1936, 1938
- Domi, Mahir; "Kongresi i Manastirit" në "Studime Filologjike", 1968.
- "Edukata e Re"; Tiranë. maj, 1930.
- Fletë nga historiku i shkollës sonë"; Tiranë. 1963, fq. 89.
- Gazeta "Bashkimi" nr. 2, Trieste, 1908.
- Gurakuqi, Luigj: T’falun Atdhetarit të Kosovës, "Vepra të zgjedhura I", T. 1961
- Gurakuqi, Karl: Logoreci i vdekur - mësim i gjallë për ne. "Bashkimi i kombit", 8 shkurt, 1944
- "Gjuha letrare kombëtare", T.1988
- "Historia e Shqipërisë"; Tiranë. 1965, fq. 281.
- Hoxha, Enver; "Tërmeti lëkund malet, por jo shqiptarin", T.1981, fq. 57
- Kastrati, Jup; "Të dhëna të reja e shënime plotësuese për disa gramatika të gjuhës shqipe", Buletini Shkencor, 2, 1974.
- Kastrati, Jup: Zëri mbi Mati Logorecin, Fjalori Enciklopedik
- "Kumtari Arsimuer", nr. 2, 1921, fq. 26-27.
- Kostallari, Prof., Androkli; "Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj", Tiranë. 1973, fq. 52.
- Koci Kolë;"Arsimi në Perjudhën e Qeverisë së Përkohëshme të Vlorës", 1912-1914, në "Revista pedagogjike", I, 1978.
- Kraja, Musa: Ndre Mjeda mësues i shquar i gjuhës shqipe, "Mësuesit për kombin shqiptar", Tiranë, 1993 fq. 335-336
- Kraja, Musa: Gjergj Fishta mësues i shquar i gjuhës shqipe, "Mësuesit për kombin shqiptar", Tiranë, 1993 fq. 335-336, T.1993
- Kraja, Musa: Mësuesi Luigj Gurakuqi për arsimin dhe shkollën shqipe, "Mësuesit për kombin shqiptar", Tiranë, 1993 fq. 216-221.
- Kraja, Musa, Lazer Lumezi; vepër e cituar "Mësuesit për kombin", Tiranë, 1993 fq. 259-261
- Bashkëkohës i përhershëm; fq. 346-352, vepër e cituar
- Kraja, Musa; "Mati Logoreci" (monografi) Tiranë.1987.
- Kraja, Musa; Të dhëna të reja për Mati Logoreci, Nëntori, 6, 1983.
- Kraja, Musa;"Mësuesit për Kombin Shqiptar" Tiranë, 1993, Mati Logoreci për Kombin Shqiptar fq. 249-259.
- Kraja, Musa; Logoreci, drejtues i arsimit, didakt i shquar, "Revista Pedagogjike, 1, 1985.
- Kraja, Musa; "Mati Logoreci për gjuhën shqipe", "Studime Filologjike", 1, 1984.
- Kraja, Musa; Me pasionin e madh për gjuhën shqipe, "Jehona", Shkup, 4-5, 1994
- Kraja, Musa: Logoreci në 50-vjetorin e vdekjes, "Gjuha jonë", 1992
- Kraja, Musa; "Pedagogjia", Tiranë 1998, faqe 92, 93, 198
- Kraja, Musa; "Idetë dhe veprimtaria pedagogjike e Harry T. Fultzit në Shqipëri", T.2000, faqe 39, 41, 42.
- Lajmet e Komisisë Letrare", Shkodër 1918.
- "La Nazione Albanese", Carauzore, nr 19, 1980, faqe 7
- Logoreci, Mati; "Libër leximi për shkollat e mesme" Tiranë 1920.
- Logoreci, Mati; "Ndollina historijet t’motshme", Shkodër, 1911.
- Logoreci, Mati; "Agimi", "Lëvrim Kombëtar", mars, 19200
- Logoreci, Mati; "Plotësori i abetarit", botim i Drejtorisë së Përgjithëshme të Arsimit, Vlorë, (pa datë botimi)
- Logoreci, Mati; "Lexime për moshë të njomë", botuar në Tiranë nga Ministria e Arsimit, 1934.
- Logoreci, Mati; "Histori e Përgjithëshme" Vëllimi I, II në vitet 1924-1925.
- Logoreci, Mati; Gjuha letrare, "Tomori", 1940, 26 korrik
- Logoreci, Mati; Pika leksikore, "Shkolla shqipe", 1940, nr37
- Logoreci, Anton; Rikthim i Nologus, T.2000
- Logoreci, Maria; Marie Logoreci, T.2000
- Mendimi politiko shoqëror i Rilindjes Kombëtare Shqiptare, 1879-1908, vëllimi I, Tiranë 1971.
- Myzyri, Hysni; "Shkollat e para kombëtare shqipe", Tiranë, 1978
- Osmani Shefik; Fjalori i Pedagogjisë, Tiranë 1983, faqe 392
- Revista Pedagogjike, nr. 3, 1978, faqe 134, nr. 4 1979, faqe 106.
- Revista Pedagogjike, 1973, nr.5, faqe 146, nr. 1, 1982, faqe 132
- Revista "Shkolla e Re" nr. 7.
- Rexhepagiq, Jashar; "Zhvillimi i shkollave shqipe prej Lidhjes së Prizrenit deri në vitin 1912, Prishtinë, 1972
- Rexhepagiq, Jashar; "Zhvillimi i arsimit dhe i sistemit shkollor të kombësisë Shqiptare në teritoret e Jugosllavisë së sotme, deri në vitin 1918", Prishtinë 1970.
- "Tomorri"; Varrim madhështor i Mati Logorecit, 1941, 9 shkurt
- Tako, Pirro; "Luigj Gurakuqi" - Shkolla kombëtare, 1937, pika gramatikore (shqyrtime leksikore)
- Qemali, Ismail; "Përmbledhje dokumentash", Tiranë, 1982, faqe 138, përgatitur nga Teuta Hoxha.
- Qosja, Rexhep; Filozofia e gjuhës, 3.1986
- Qosja, Rexhep; Porosia e madhe, T. 1989
- Stërmilli, Haki; Prapë mbi ortografinë tonë, pëgjigje M. Logorecit, "Drita", 21 prill, 1939
- Stërmilli, Haki; Për gjuhën tonë, Zotit Mati Logoreci , Drita, 30 prill, 1939
- Skendo, Stavri; The Albanian National Awekning, 1878-1912(Zgjimi kombëtar shqiptar, 1878-1912), T.2000, fq.316
- Shpuza, Halim; "Mati Logoreci", Buletin shkencor, 1965, faqe 424-431.
- Shpuza, Halim; "Arsimi në Shkodër në vitet e para të Pavarësisë Kombëtare", Arsimi Popullor Nr.10 1961.
- Shpuza, Halim; "Të dhëna mbi jetën dhe veprimtarinë e Mati Logorecit" Buletini Shkencor nr.2 1975 faqe 163
- Shkolla Shqiptare, nr.48 mars 1941
- Shapllo, Siri; "Nga historiku i zhvillimit të arsimit në Shqipëri" Tiranë 1975, faqe 79
- "Shekulli i Ri", Durrës, 15 gusht, 8 tetor, 1928
- Shpuza, Gazmend; "Gjurmime në Epokën e Rilindjes Kombëtare" Tiranë 1980.
- "Shkolla Kombëtare" Tiranë, tetor-nëntor 1938. Pika gramatikore (Për mësuesit e gjuhës shqipe)
- "Shpresa Shqynisë", Trieste, 16.09.1907
- Rexhepagiq, Jashar; Historia e arsimit në gjuhën shqipe në trevat e Jugosllavisë së sotme, deri në 1918. Prishtinë 1970
- Kanini, Ilir; Arsimi në Shqipëri në vitet e Luftës I Botërore, T.2000
- Rugova, Ibrahim; Kohë dhe premisa të kritikës letrare shqiptare 1506-1983, T. 1997
- Koliqi, Hajrullah; Historia e pedagogjisë botërore, Prishtinë, 1997, Vëllimi I
- Koliqi, Hajrullah; Historia e pedagogjisë botërore, Prishtinë, 1998, Vëllimi II
- Tarifa, Fatos; Idetë socialiste në Shqipëri në fillim të shekullit XX, "Drita", 25 prill, 1982.
- "Vatra", I tetor 1933.
- Vishko, Dr. Ali; Kongreset e alfabetit dhe të shkollës shqipe" Shkup, 1992.

 


Copyright © LOGORECI 2002